آ

ا

 • اثرات اهرمی مدل‌سازی نوسانات (تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • ارزیابی اقتصادی ارزیابی اقتصادی وسایل ‏نقلیه حمل و نقل جاده‌ای مسافر در مازندران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • اقتصاد ایران تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • اقلام تعهدی بررسی تحلیلی توانایی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش بینی سودهای غیرعادی و ارزش بازار سهام [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • اوپک بررسی کارایی بازار نفت ) مطالعه موردی اوپک( [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • ایران بررسی تاثیرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر با توجه به دو شاخص تورم و بیکاری (مطالعه موردی ایران1363-83) [دوره 18، شماره 2، 1390]

ب

 • بازار های مالی نظریه RBC و بحران اخیر مالی [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • بازده آتی سود آتی بررسی تأثیر نسبت های مالی بر پیش بینی سود شرکت و بازده سهام [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • بازده سهام مدل‌سازی نوسانات (تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • برگشت به میانگین مدل‌سازی نوسانات (تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • بیکاری بررسی تاثیرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر با توجه به دو شاخص تورم و بیکاری (مطالعه موردی ایران1363-83) [دوره 18، شماره 2، 1390]

ت

 • تئوری آشوب بررسی نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیست مهای آشوبناک [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • تجزیه زمانی فصلی کردن سری‌های زمانی (مطالعه موردی درآمدهای نفتی دولت، شاخص قیمت مصرف کننده و نقدینگی) [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • تقاضای پول بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول ایران با استفاده از رویکرد میانگی نگیری بیزی [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • تلاطم تورم ارتباط بین تلاطم تولید و تورم در ایران [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • تلاطم تولید ارتباط بین تلاطم تولید و تورم در ایران [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • تورم ارتباط بین تلاطم تولید و تورم در ایران [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • تورم بررسی تاثیرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر با توجه به دو شاخص تورم و بیکاری (مطالعه موردی ایران1363-83) [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • توسعه مالی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • تولید ارتباط بین تلاطم تولید و تورم در ایران [دوره 18، شماره 1، 1390]

ج

 • جریانهای نقدی بررسی تحلیلی توانایی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش بینی سودهای غیرعادی و ارزش بازار سهام [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • جهانی شدن اقتصاد بررسی تاثیرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر با توجه به دو شاخص تورم و بیکاری (مطالعه موردی ایران1363-83) [دوره 18، شماره 2، 1390]

ح

د

 • درون یابی فصلی کردن سری‌های زمانی (مطالعه موردی درآمدهای نفتی دولت، شاخص قیمت مصرف کننده و نقدینگی) [دوره 18، شماره 2، 1390]

ر

س

 • سرمایه درگردش رابطه بین استراتژی سرمایه درگردش و معیارهای سودآوری شرکت های خودرو، دارو سازی و کانی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • سرمایه گذاری بررسی تأثیر نسبت های مالی بر پیش بینی سود شرکت و بازده سهام [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • سودهای غیرعادی و ارزش بازارسهام بررسی تحلیلی توانایی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش بینی سودهای غیرعادی و ارزش بازار سهام [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • سود هر سهم رابطه بین استراتژی سرمایه درگردش و معیارهای سودآوری شرکت های خودرو، دارو سازی و کانی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • سیکل های تجاری حقیقی نظریه RBC و بحران اخیر مالی [دوره 18، شماره 1، 1390]

ش

 • شاخص های بنیادی بررسی تأثیر نسبت های مالی بر پیش بینی سود شرکت و بازده سهام [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • شکنندگی بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول ایران با استفاده از رویکرد میانگی نگیری بیزی [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • شوک های تکنولوژی نظریه RBC و بحران اخیر مالی [دوره 18، شماره 1، 1390]

ع

 • عدم اطمینان مدل بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول ایران با استفاده از رویکرد میانگی نگیری بیزی [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • علیت گرنجری بررسی تاثیرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر با توجه به دو شاخص تورم و بیکاری (مطالعه موردی ایران1363-83) [دوره 18، شماره 2، 1390]

ف

 • فرضیه بازار کارا بررسی نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیست مهای آشوبناک [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • فصلی کردن فصلی کردن سری‌های زمانی (مطالعه موردی درآمدهای نفتی دولت، شاخص قیمت مصرف کننده و نقدینگی) [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • فقر بررسی تاثیرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر با توجه به دو شاخص تورم و بیکاری (مطالعه موردی ایران1363-83) [دوره 18، شماره 2، 1390]

ق

 • قراردادهای مالی دولتی نهادهای نظارتی حاکم بر قراردادهای مالی دولتی و چالش های آن [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • قیمت سکه طلا سیاست پولی و تغییرات قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • قیمت سهام بررسی نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیست مهای آشوبناک [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • قیمت سهام سیاست پولی و تغییرات قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • قیمت مسکن سیاست پولی و تغییرات قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران [دوره 18، شماره 2، 1390]

م

 • مازندران ارزیابی اقتصادی وسایل ‏نقلیه حمل و نقل جاده‌ای مسافر در مازندران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • مدل GARCH مدل‌سازی نوسانات (تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • مقررات زدای ی نظریه RBC و بحران اخیر مالی [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • میانگین گیری بیزی بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول ایران با استفاده از رویکرد میانگی نگیری بیزی [دوره 18، شماره 1، 1390]

ن

 • نئوکینزین ها نظریه RBC و بحران اخیر مالی [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • نرخ ارز سیاست پولی و تغییرات قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه بین استراتژی سرمایه درگردش و معیارهای سودآوری شرکت های خودرو، دارو سازی و کانی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • نرخ بازده سرمایه گذاری رابطه بین استراتژی سرمایه درگردش و معیارهای سودآوری شرکت های خودرو، دارو سازی و کانی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • نظارت مالی اجرایی نهادهای نظارتی حاکم بر قراردادهای مالی دولتی و چالش های آن [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • نظارت مالی تقنینی نهادهای نظارتی حاکم بر قراردادهای مالی دولتی و چالش های آن [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • نهادهای نظارتی نهادهای نظارتی حاکم بر قراردادهای مالی دولتی و چالش های آن [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • نوسانات مدل‌سازی نوسانات (تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 2، 1390]

ه