آ

 • آزمون فرضیه مقایسه تاثیر اطلاعات رسمی و شایعات بر انتخاب خریداران حقیقی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • آزمون گام تصادفی بررسی کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانس [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • آزمون های ریشه واحد داده های پانلی بررسی عدم تقارن نابرابری درآمدی و نابرابری مخارج مصرفی (مطالعه موردی خانوارهای شهری ایران، در دوره زمانی 1385-1358) [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • آسیای جنوب غربی پتانسیل تجاری کشورهای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • آلودگی هوا بررسی رابطه‌ی آلودگی هوا و رشد اقتصادی در سطح 28 استان کشور (مطالعه موردی CO، SO2 و NOX) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • آموزش تخمین تأثیر آموزش و تجربه بر درآمد فردی [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • آموزش فنی و حرفه‌ای بررسی تاثیر بودجه های آموزش فنی و حرفه‌ای بر بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ [دوره 17، شماره 33، 1389]

ا

 • ابزار اینت سروکوال سنجش تفاوت مشخصات کیفیتی خدمات و نحوه ارائه خدمات در صنعت بیمه ( بررسی موردی: شرکت بیمه ایران در استان اصفهان) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • ابطال مفهوم و آثار بطلان‌نسبی [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • اجماع واشنگتنی بررسی کارآمدی اصلاح قیمتهای نسبی در بستر افتراق میان اهداف و نتایج تعدیل ساختاری [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • ارزش بازار شرکت بررسی رابطه ارزش ذاتی سهام با بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • ارزش در معرض ریسک (VaR)‌ کاربست VaR و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی مونت کارلو (MCS) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • ارزش دفتری بررسی تجربی محتوای اطلاعاتی "ارزش دفتری سهام" و "سود خالص" در شرکت‌های روبه افول و قوی [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • ارزش ذاتی بررسی رابطه ارزش ذاتی سهام با بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • ارزش شرکت بررسی تجربی محتوای اطلاعاتی "ارزش دفتری سهام" و "سود خالص" در شرکت‌های روبه افول و قوی [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • ارزیابی پویا بررسی تغییرات کارائی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • استان چهارمحال و بختیاری تعیین مزیت نسبی تولید کلزای آبی در استان چهارمحال‌وبختیاری [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • استانداردهای حسابداری ایران متغیرهای حسابداری و پیش بینی بازده سهام (قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن استانداردهای حسابداری) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • اشتغال تحلیل آثار بخش خدمات مالی در اقتصاد ایران [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • اشتغال تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر اشتغال درایران (وبرخی کشورهای درحال توسعه) [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • اشتغال غیررسمی اشتغال غیررسمی و رقابت پذیری صنایع با فناوری پایین [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • اطلاعات و کارائی بازار مقایسه تاثیر اطلاعات رسمی و شایعات بر انتخاب خریداران حقیقی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • اعتبارات خرد مالیه خرد راهکاری برای افزایش تولید بخش کشاورزی و کاهش فقر روستایی [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • اقتصاد ایران بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران (1369 تا 1386) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • اقتصاد ایران عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی ایران [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • اقتصاد دانش بنیان اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار ( طراحی و آزمون یک مدل تحلیلی با داده‌های جهانی ) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • اقتصاد رسمی اقتصاد غیررسمی در ایران و اثر تورم بر آن [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • اقتصاد سیاسی نگاهی به علل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در خلیج فارس و استراتژی کشورهای صنعتی در قبال آن [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • اقتصاد غیررسمی اقتصاد غیررسمی در ایران و اثر تورم بر آن [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • الگوی تصحیح خطا بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران (1369 تا 1386) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • الگوی خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی ARDL بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر حجم و قیمت صادراتی کشمش ایران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • انتخاب سهام مقایسه تاثیر اطلاعات رسمی و شایعات بر انتخاب خریداران حقیقی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • انحصار ارزیابی انحصار، رقابت و تمرکز در بازار گوشت‌مرغ و تخم‌مرغ در ایران [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • انرژی تأثیر تجدید ساختار بر بهره وری در صنعت برق ایران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • انعطاف پذیری نیروی کار اشتغال غیررسمی و رقابت پذیری صنایع با فناوری پایین [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • ایران ارزیابی انحصار، رقابت و تمرکز در بازار گوشت‌مرغ و تخم‌مرغ در ایران [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • ایران تأثیر تجدید ساختار بر بهره وری در صنعت برق ایران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • ایران بررسی رابطه‌ی آلودگی هوا و رشد اقتصادی در سطح 28 استان کشور (مطالعه موردی CO، SO2 و NOX) [دوره 17، شماره 33، 1389]

ب

 • بازار بورس بررسی کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانس [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • بازار داخلی سنجش تفاوت مشخصات کیفیتی خدمات و نحوه ارائه خدمات در صنعت بیمه ( بررسی موردی: شرکت بیمه ایران در استان اصفهان) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • بازار کار تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر اشتغال درایران (وبرخی کشورهای درحال توسعه) [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • بازار کار اهمیت عوامل ارادی وغیر ارادی بر ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگیران در ایران [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • بازاریابی بررسی و تبیین توسعه صنعت گردشگری در استان گلستان [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • بازده آموزش تخمین تأثیر آموزش و تجربه بر درآمد فردی [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • بازده سهام متغیرهای حسابداری و پیش بینی بازده سهام (قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن استانداردهای حسابداری) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • بازده غیرعادی سهام بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • بانک‌داری الکترونیک شناسایی و تعیین میزان تاثیر عوامل موثر بر پذیرش بانک‌داری الکترونیک از دیدگاه مشتریان [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • بانک ملی مطالعه تطبیقی سرمایه اجتماعی دربانک‌های دولتی شهر کرمان [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • بانک‌های تجاری ایران مقیاس بهینه فعالیت و پایداری کارایی فنی بانک‌های تجاری ایران با کاربرد تحلیل پنجره‌ای داده‌ها در دوره (1385-1370) [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • بخش غیر رسمی مالی مالیه خرد راهکاری برای افزایش تولید بخش کشاورزی و کاهش فقر روستایی [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • برون سپاری بررسی تغییرات کارائی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • بطلان‌مطلق مفهوم و آثار بطلان‌نسبی [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • بطلان‌نسبی مفهوم و آثار بطلان‌نسبی [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • بهره وری تأثیر تجدید ساختار بر بهره وری در صنعت برق ایران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • بهره‌وری نیروی کار بررسی تاثیر بودجه های آموزش فنی و حرفه‌ای بر بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • بهره وری نیروی کار تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد (مطالعه موردی در کشورهای منتخب) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • بودجه خانوار بررسی عدم تقارن نابرابری درآمدی و نابرابری مخارج مصرفی (مطالعه موردی خانوارهای شهری ایران، در دوره زمانی 1385-1358) [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • بورس اوراق بهادار تحلیل عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی (از طریق بورس اوراق بهادار) طی برنامه سوم توسعه [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی تجربی محتوای اطلاعاتی "ارزش دفتری سهام" و "سود خالص" در شرکت‌های روبه افول و قوی [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • بیکاری اهمیت عوامل ارادی وغیر ارادی بر ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگیران در ایران [دوره 17، شماره 34، 1389]

پ

 • پتانسیل تجاری پتانسیل تجاری کشورهای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • پذیرش فن‌آوری شناسایی و تعیین میزان تاثیر عوامل موثر بر پذیرش بانک‌داری الکترونیک از دیدگاه مشتریان [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • پس انداز خالص تعدیل شده توسعۀ انسانی و توسعۀ پایدار در کشورهای منتخب صادر کننده نفت [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • پیش بینی بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت کشورهای درحال توسعه (مطالعه موردی هندوستان) و پیش‌ بینی کوتاه مدت فروش نفت ایران به این کشور (دوره زمانی 2005-1970) [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • پیش بینی بازده سهام بررسی رابطه ارزش ذاتی سهام با بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • پیوند پسین تحلیل آثار بخش خدمات مالی در اقتصاد ایران [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • پیوند پیشین تحلیل آثار بخش خدمات مالی در اقتصاد ایران [دوره 17، شماره 30، 1389]

ت

 • تابع تولید کاب داگلاس نقش رشد بهره‌وری‌ کل ‌عوامل در رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • تجارت مطالعه تطبیقی سرمایه اجتماعی دربانک‌های دولتی شهر کرمان [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • تجارت دو جانبه پتانسیل تجاری کشورهای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • تجدید ساختار تأثیر تجدید ساختار بر بهره وری در صنعت برق ایران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • تجربه تخمین تأثیر آموزش و تجربه بر درآمد فردی [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • تحلیل پنجره‌ای مقیاس بهینه فعالیت و پایداری کارایی فنی بانک‌های تجاری ایران با کاربرد تحلیل پنجره‌ای داده‌ها در دوره (1385-1370) [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • تحلیل پنجره‌ای بررسی تغییرات کارائی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • تحلیل پوششی داده‌ها مقیاس بهینه فعالیت و پایداری کارایی فنی بانک‌های تجاری ایران با کاربرد تحلیل پنجره‌ای داده‌ها در دوره (1385-1370) [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • تحلیل پوششی داده‌ها بررسی تغییرات کارائی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • ترک شغل اهمیت عوامل ارادی وغیر ارادی بر ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگیران در ایران [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • تصحیح خطای برداری بررسی تاثیر شوک‌های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم در ایران [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • تصمیم‌گیری‌های چند معیاره بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صادرات صنعت نساجی (مطالعه موردی: صنعت نساجی استان یزد) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • تعدیل ساختاری بررسی کارآمدی اصلاح قیمتهای نسبی در بستر افتراق میان اهداف و نتایج تعدیل ساختاری [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • تعهد به تغییر تاثیر عوامل زمینه‌ای تغییر بر تعهد به تغییر در فرایند خصوصی‌سازی در سازمان‌ها [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • تغییرپذیری بررسی تغییرپذیری نوسانات قیمت سکه طلا درایران با استفاده از مدلهای ARCH [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • تقاضای نفت بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت کشورهای درحال توسعه (مطالعه موردی هندوستان) و پیش‌ بینی کوتاه مدت فروش نفت ایران به این کشور (دوره زمانی 2005-1970) [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • تکنولوژی بررسی تأثیر عوامل تولید بر شدت مصرف انرژی در ایران: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر تابع تولید کاب- داگلاس [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • تکنیک شبیه‌سازی مونت‌کارلو (MCS) کاربست VaR و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی مونت کارلو (MCS) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • تمرکز ارزیابی انحصار، رقابت و تمرکز در بازار گوشت‌مرغ و تخم‌مرغ در ایران [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • توان پیش بینی متغیرهای حسابداری و پیش بینی بازده سهام (قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن استانداردهای حسابداری) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • تورم اقتصاد غیررسمی در ایران و اثر تورم بر آن [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • تورم بررسی تاثیر شوک‌های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم در ایران [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • توزیع درآمد تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد (مطالعه موردی در کشورهای منتخب) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • توزیع درآمد و حفظ محیظ زیست اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار ( طراحی و آزمون یک مدل تحلیلی با داده‌های جهانی ) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • توسعه انسانی توسعۀ انسانی و توسعۀ پایدار در کشورهای منتخب صادر کننده نفت [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • توسعه پایدار اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار ( طراحی و آزمون یک مدل تحلیلی با داده‌های جهانی ) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • توسعه پایدار توسعۀ انسانی و توسعۀ پایدار در کشورهای منتخب صادر کننده نفت [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • توسعه نیافتگی بررسی و تبیین توسعه صنعت گردشگری در استان گلستان [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • تولید ناخالص داخلی بررسی عوامل موثر بر حجم سپرده‌های بانکی(با تاکید برنرخ سود اوراق مشارکت:1367-1387) [دوره 17، شماره 34، 1389]

ج

 • جرایم سایبر جرایم سایبر و رویکرد افتراقی حقوق کیفری )با نگاهی به قانون مجازات اسلامی‌بخش جرایم رایانه‌ای( [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • جرایم سنتی جرایم سایبر و رویکرد افتراقی حقوق کیفری )با نگاهی به قانون مجازات اسلامی‌بخش جرایم رایانه‌ای( [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • جهانی شدن اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار ( طراحی و آزمون یک مدل تحلیلی با داده‌های جهانی ) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • جهانی شدن اقتصاد تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر اشتغال درایران (وبرخی کشورهای درحال توسعه) [دوره 17، شماره 32، 1389]

ح

 • حجم اقتصاد غیررسمی اقتصاد غیررسمی در ایران و اثر تورم بر آن [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • حجم صادرات بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر حجم و قیمت صادراتی کشمش ایران [دوره 17، شماره 32، 1389]

خ

 • خدمات مالی تحلیل آثار بخش خدمات مالی در اقتصاد ایران [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • خراسان بزرگ بررسی تاثیر بودجه های آموزش فنی و حرفه‌ای بر بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • خرم آباد تخمین تابع قیمت هدانیک مسکن شهری خرم آباد با داده‌های مقطعی [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • خصوصی‌سازی تاثیر عوامل زمینه‌ای تغییر بر تعهد به تغییر در فرایند خصوصی‌سازی در سازمان‌ها [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • خصوصی‌سازی بررسی تغییرات کارائی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • خصوصی سازی مقایسه قیمت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی با دو مدل قیمت‌گذاری شاخص رشد ارزش سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت‎های مشابه [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • خصوصی سازی تحلیل عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی (از طریق بورس اوراق بهادار) طی برنامه سوم توسعه [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • خود اشتغالان و دستمزد و حقوق بگیران اهمیت عوامل ارادی وغیر ارادی بر ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگیران در ایران [دوره 17، شماره 34، 1389]

د

 • داده‌های تابلویی بررسی رابطه‌ی آلودگی هوا و رشد اقتصادی در سطح 28 استان کشور (مطالعه موردی CO، SO2 و NOX) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • داده های تابلویی تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد (مطالعه موردی در کشورهای منتخب) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • دانه‌های روغنی تعیین مزیت نسبی تولید کلزای آبی در استان چهارمحال‌وبختیاری [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • درآمد تخمین تأثیر آموزش و تجربه بر درآمد فردی [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • درجه مربوط بودن متغیرهای حسابداری و پیش بینی بازده سهام (قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن استانداردهای حسابداری) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • درگیری عاطفی تاثیر عوامل زمینه‌ای تغییر بر تعهد به تغییر در فرایند خصوصی‌سازی در سازمان‌ها [دوره 17، شماره 34، 1389]

ر

 • رشد اقتصادی رابطه سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد اقتصادی در ایران (با تاکید بر مدل رشد اقتصادی درونزا) [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • رشد اقتصادی بررسی رابطه‌ی آلودگی هوا و رشد اقتصادی در سطح 28 استان کشور (مطالعه موردی CO، SO2 و NOX) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • رشد بهره‌وری ‌کل ‌عوامل نقش رشد بهره‌وری‌ کل ‌عوامل در رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • رشد نقدینگی رابطه سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد اقتصادی در ایران (با تاکید بر مدل رشد اقتصادی درونزا) [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • رضایت شغلی سنجش تفاوت مشخصات کیفیتی خدمات و نحوه ارائه خدمات در صنعت بیمه ( بررسی موردی: شرکت بیمه ایران در استان اصفهان) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • رفاه مطالعه تطبیقی سرمایه اجتماعی دربانک‌های دولتی شهر کرمان [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • رقابت ارزیابی انحصار، رقابت و تمرکز در بازار گوشت‌مرغ و تخم‌مرغ در ایران [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • رقابت پذیری اشتغال غیررسمی و رقابت پذیری صنایع با فناوری پایین [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • روش OLS اقتصاد غیررسمی در ایران و اثر تورم بر آن [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • روش استخراج فرضیه‌ای تحلیل آثار بخش خدمات مالی در اقتصاد ایران [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • روش جوهانسن-جوسیلیوس تخمین رابطه بلندمدت قیمت حقیقی نفت خام و ارزش واقعی دلار آمریکا [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • روش شکاف درآمدی اقتصاد غیررسمی در ایران و اثر تورم بر آن [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • روش نظرسنجی مقایسه تاثیر اطلاعات رسمی و شایعات بر انتخاب خریداران حقیقی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • رویکرد افتراقی جرایم سایبر و رویکرد افتراقی حقوق کیفری )با نگاهی به قانون مجازات اسلامی‌بخش جرایم رایانه‌ای( [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • ریسک‌ کاربست VaR و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی مونت کارلو (MCS) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • ریشه واحد بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت کشورهای درحال توسعه (مطالعه موردی هندوستان) و پیش‌ بینی کوتاه مدت فروش نفت ایران به این کشور (دوره زمانی 2005-1970) [دوره 17، شماره 34، 1389]

س

 • ساختار بازار ارزیابی انحصار، رقابت و تمرکز در بازار گوشت‌مرغ و تخم‌مرغ در ایران [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • ساختار دوگانه مالیه خرد راهکاری برای افزایش تولید بخش کشاورزی و کاهش فقر روستایی [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • سپرده‌های بانکی بررسی عوامل موثر بر حجم سپرده‌های بانکی(با تاکید برنرخ سود اوراق مشارکت:1367-1387) [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • سرمایه اجتماعی مطالعه تطبیقی سرمایه اجتماعی دربانک‌های دولتی شهر کرمان [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • سرمایه فیزیکی بررسی تأثیر عوامل تولید بر شدت مصرف انرژی در ایران: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر تابع تولید کاب- داگلاس [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • سرمایه‌گذاری خصوصی رابطه سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد اقتصادی در ایران (با تاکید بر مدل رشد اقتصادی درونزا) [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • سرمایه‌گذاری زیر ساختی دولت عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی ایران [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • سکه طلا بررسی تغییرپذیری نوسانات قیمت سکه طلا درایران با استفاده از مدلهای ARCH [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • سن تخمین تأثیر آموزش و تجربه بر درآمد فردی [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • سود خالص بررسی تجربی محتوای اطلاعاتی "ارزش دفتری سهام" و "سود خالص" در شرکت‌های روبه افول و قوی [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • سود غیرمنتظره بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • سودمندی در تصمیم متغیرهای حسابداری و پیش بینی بازده سهام (قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن استانداردهای حسابداری) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • سیستم معادلات همزمان بررسی کارآمدی اصلاح قیمتهای نسبی در بستر افتراق میان اهداف و نتایج تعدیل ساختاری [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • سیستم معادلات همزمان (2SLS) عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی ایران [دوره 17، شماره 34، 1389]

ش

 • شاخص‌های عملکرد تحلیل عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی (از طریق بورس اوراق بهادار) طی برنامه سوم توسعه [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • شبیه‌سازی‌ کاربست VaR و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی مونت کارلو (MCS) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • شبیه سازی بررسی کارآمدی اصلاح قیمتهای نسبی در بستر افتراق میان اهداف و نتایج تعدیل ساختاری [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • شدت انرژی تأثیر تجدید ساختار بر بهره وری در صنعت برق ایران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • شدت انرژی بررسی تأثیر عوامل تولید بر شدت مصرف انرژی در ایران: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر تابع تولید کاب- داگلاس [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • شرکت های دولتی مقایسه قیمت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی با دو مدل قیمت‌گذاری شاخص رشد ارزش سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت‎های مشابه [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • شرکت های ضعیف و قوی بررسی تجربی محتوای اطلاعاتی "ارزش دفتری سهام" و "سود خالص" در شرکت‌های روبه افول و قوی [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • شکاف تولید ناخالص داخلی بررسی تاثیر شوک‌های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم در ایران [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • شکاف‌‌های داخلی کیفیت خدمات سنجش تفاوت مشخصات کیفیتی خدمات و نحوه ارائه خدمات در صنعت بیمه ( بررسی موردی: شرکت بیمه ایران در استان اصفهان) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • شوک‌های نرخ ارز بررسی تاثیر شوک‌های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم در ایران [دوره 17، شماره 33، 1389]

ص

 • صادرات غیر نفتی رابطه سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد اقتصادی در ایران (با تاکید بر مدل رشد اقتصادی درونزا) [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • صادرات غیر نفتی عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی ایران [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • صنایع نساجی استان یزد بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صادرات صنعت نساجی (مطالعه موردی: صنعت نساجی استان یزد) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • صنعت بررسی تاثیر بودجه های آموزش فنی و حرفه‌ای بر بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • صنعت بانکداری مطالعه تطبیقی سرمایه اجتماعی دربانک‌های دولتی شهر کرمان [دوره 17، شماره 32، 1389]

ض

 • ضریب جینی تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد (مطالعه موردی در کشورهای منتخب) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • ضریب واکنش سود بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود [دوره 17، شماره 33، 1389]

ع

غ

 • غیرنفتی بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صادرات صنعت نساجی (مطالعه موردی: صنعت نساجی استان یزد) [دوره 17، شماره 31، 1389]

ف

 • فرهنگ بررسی و تبیین توسعه صنعت گردشگری در استان گلستان [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • فیلتر کالمن بررسی تاثیر شوک‌های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم در ایران [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • فیلتر هودریک پرسکات بررسی تاثیر شوک‌های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم در ایران [دوره 17، شماره 33، 1389]

ق

 • قرارداد مفهوم و آثار بطلان‌نسبی [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • قیمت بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران (1369 تا 1386) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • قیمت شرکت های مشابه مقایسه قیمت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی با دو مدل قیمت‌گذاری شاخص رشد ارزش سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت‎های مشابه [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • قیمت صادراتی بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر حجم و قیمت صادراتی کشمش ایران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • قیمت نفت بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت کشورهای درحال توسعه (مطالعه موردی هندوستان) و پیش‌ بینی کوتاه مدت فروش نفت ایران به این کشور (دوره زمانی 2005-1970) [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • قیمت نفت خام تخمین رابطه بلندمدت قیمت حقیقی نفت خام و ارزش واقعی دلار آمریکا [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • قیمتهای نسبی بررسی کارآمدی اصلاح قیمتهای نسبی در بستر افتراق میان اهداف و نتایج تعدیل ساختاری [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • قیمت هدانیک تخمین تابع قیمت هدانیک مسکن شهری خرم آباد با داده‌های مقطعی [دوره 17، شماره 33، 1389]

ک

 • کارایی مقیاس بهینه فعالیت و پایداری کارایی فنی بانک‌های تجاری ایران با کاربرد تحلیل پنجره‌ای داده‌ها در دوره (1385-1370) [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • کارایی بررسی تغییرات کارائی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • کارایی اطلاعاتی بررسی کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانس [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • کشمش بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر حجم و قیمت صادراتی کشمش ایران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • کشورهای در حال توسعه تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر اشتغال درایران (وبرخی کشورهای درحال توسعه) [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • کشورهای در حال توسعه بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت کشورهای درحال توسعه (مطالعه موردی هندوستان) و پیش‌ بینی کوتاه مدت فروش نفت ایران به این کشور (دوره زمانی 2005-1970) [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • کشورهای صادرکننده نفت و گاز نگاهی به علل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در خلیج فارس و استراتژی کشورهای صنعتی در قبال آن [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • کشورهای مصرف‌کننده نفت و گاز نگاهی به علل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در خلیج فارس و استراتژی کشورهای صنعتی در قبال آن [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • کیفیت سود بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود [دوره 17، شماره 33، 1389]

گ

 • گردشگری بررسی و تبیین توسعه صنعت گردشگری در استان گلستان [دوره 17، شماره 30، 1389]

م

 • مالیه خرد مالیه خرد راهکاری برای افزایش تولید بخش کشاورزی و کاهش فقر روستایی [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • متغیر زمینه‌ای تغییر تاثیر عوامل زمینه‌ای تغییر بر تعهد به تغییر در فرایند خصوصی‌سازی در سازمان‌ها [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • متغیرهای حسابداری متغیرهای حسابداری و پیش بینی بازده سهام (قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن استانداردهای حسابداری) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • مدل EGARCH بررسی تغییرپذیری نوسانات قیمت سکه طلا درایران با استفاده از مدلهای ARCH [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • مدل تصحیح خطا تخمین رابطه بلندمدت قیمت حقیقی نفت خام و ارزش واقعی دلار آمریکا [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • مدل جاذبه تعمیم یافته پتانسیل تجاری کشورهای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • مدل فلتهام- اولسن بررسی رابطه ارزش ذاتی سهام با بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فن‌آوری شناسایی و تعیین میزان تاثیر عوامل موثر بر پذیرش بانک‌داری الکترونیک از دیدگاه مشتریان [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • مدیریت ریسک مقایسه تاثیر اطلاعات رسمی و شایعات بر انتخاب خریداران حقیقی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • مدیریت ریسک‌ کاربست VaR و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی مونت کارلو (MCS) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • مراکز تصمیم گیری بررسی و تبیین توسعه صنعت گردشگری در استان گلستان [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • مرغ و تخم‌مرغ ارزیابی انحصار، رقابت و تمرکز در بازار گوشت‌مرغ و تخم‌مرغ در ایران [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • مزیت نسبی تعیین مزیت نسبی تولید کلزای آبی در استان چهارمحال‌وبختیاری [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • مسکن بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران (1369 تا 1386) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • مسکن تخمین تابع قیمت هدانیک مسکن شهری خرم آباد با داده‌های مقطعی [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • مشتری شناسایی و تعیین میزان تاثیر عوامل موثر بر پذیرش بانک‌داری الکترونیک از دیدگاه مشتریان [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • مشتری داخلی سنجش تفاوت مشخصات کیفیتی خدمات و نحوه ارائه خدمات در صنعت بیمه ( بررسی موردی: شرکت بیمه ایران در استان اصفهان) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • مقررات زدایی تأثیر تجدید ساختار بر بهره وری در صنعت برق ایران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • ملت مطالعه تطبیقی سرمایه اجتماعی دربانک‌های دولتی شهر کرمان [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • منابع عرضه انرژی نگاهی به علل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در خلیج فارس و استراتژی کشورهای صنعتی در قبال آن [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • منحنی زیست‌محیطی کوزنتس بررسی رابطه‌ی آلودگی هوا و رشد اقتصادی در سطح 28 استان کشور (مطالعه موردی CO، SO2 و NOX) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • منحنی زیست محیطی کوزنتس توسعۀ انسانی و توسعۀ پایدار در کشورهای منتخب صادر کننده نفت [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • موجودی‌سرمایه نقش رشد بهره‌وری‌ کل ‌عوامل در رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران [دوره 17، شماره 31، 1389]

ن

 • نابرابری درآمدی بررسی عدم تقارن نابرابری درآمدی و نابرابری مخارج مصرفی (مطالعه موردی خانوارهای شهری ایران، در دوره زمانی 1385-1358) [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • نابرابری مخارج مصرفی بررسی عدم تقارن نابرابری درآمدی و نابرابری مخارج مصرفی (مطالعه موردی خانوارهای شهری ایران، در دوره زمانی 1385-1358) [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • نرخ ارز بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر حجم و قیمت صادراتی کشمش ایران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • نرخ رشد مقایسه قیمت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی با دو مدل قیمت‌گذاری شاخص رشد ارزش سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت‎های مشابه [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • نرخ رشد بخش غیرنفتی نقش رشد بهره‌وری‌ کل ‌عوامل در رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • نرخ سود اوراق مشارکت بررسی عوامل موثر بر حجم سپرده‌های بانکی(با تاکید برنرخ سود اوراق مشارکت:1367-1387) [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • نرخ موثر دلار تخمین رابطه بلندمدت قیمت حقیقی نفت خام و ارزش واقعی دلار آمریکا [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • نسبت(P/B) مقایسه قیمت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی با دو مدل قیمت‌گذاری شاخص رشد ارزش سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت‎های مشابه [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • نسبت‌های مالی شرکت‌ها تحلیل عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی (از طریق بورس اوراق بهادار) طی برنامه سوم توسعه [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • نسبت واریانس بررسی کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانس [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • نیروی‌کار نقش رشد بهره‌وری‌ کل ‌عوامل در رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • نیروی کار بررسی تأثیر عوامل تولید بر شدت مصرف انرژی در ایران: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر تابع تولید کاب- داگلاس [دوره 17، شماره 34، 1389]

و

 • واردات کالاها و خدمات رابطه سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد اقتصادی در ایران (با تاکید بر مدل رشد اقتصادی درونزا) [دوره 17، شماره 30، 1389]

ه

 • هم انباشتگی تخمین رابطه بلندمدت قیمت حقیقی نفت خام و ارزش واقعی دلار آمریکا [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • همجمعی بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت کشورهای درحال توسعه (مطالعه موردی هندوستان) و پیش‌ بینی کوتاه مدت فروش نفت ایران به این کشور (دوره زمانی 2005-1970) [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • همگرایی بلندمدت بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران (1369 تا 1386) [دوره 17، شماره 31، 1389]