سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

در حال حاضر نشریه اقتصاد پولی، مالی به صورت الکترونیکی نشر داده می شود و چون چاپ فیزیکی و کاغذی ندارد، اشتراک نمی پذیرد.