لازم به ذکر است که: مجله دانش و توسعه، بر اساس درخواست مدیریت محترم و تایید اعضای هیات تحریریه و متعاقب آن، تایید کمیسیون محترم بررسی نشریات علمی ایران، بایستی که از ابتدای سال 1390 به سه عنوان جدید (اقتصاد پولی، مالی - اقتصاد و توسعه منطقه ای و دانشنامه حقوق اقتصادی ) تغییر نام داده و به چاپ برسد و با توجه به زیاد بودن مقالاتی که تا این زمان در ردیف چاپ قرار دارند، اعضای محترم هیات تحریریه با جلب توافق معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، تصمیم به چاپ این ویژه نامه گرفتند تا حد اقل تعدادی از مقالات فوق الذکر را که آماده انجام بودند، به چاپ رسانده باشند.

پژوهشی

عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی ایران

محمود هوشمند, محمد دانش نیا, زهرا عبدالهی, زهره اسکندری پور
بازدید: 656

تأثیر نابرابری درآمد بر مصرف بخش خصوصی (مطالعه موردی کشورهای منطقه منا )

بهزاد سلمانی, حسین اصغرپور, علی دهقانی, مجید فشاری
بازدید: 215

بررسی تغییرات کارائی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد

مهدی خداپرست مشهدی, مصطفی سلیمی‌فر, میثم طاهریان
بازدید: 148
بازدید: 211

اشتغال غیررسمی و رقابت پذیری صنایع با فناوری پایین

محسن رنانی, سید کمیل طیبی, شیرین اربابیان
بازدید: 163