پژوهشی

اقتصاد غیررسمی در ایران و اثر تورم بر آن

مصطفی سلیمی فر, محمد کیوانفر
بازدید: 278
بازدید: 134

بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود

مهدی مرادی, محمدعلی فلاحی, محسن کامی
بازدید: 344

مفهوم و آثار بطلان‌نسبی

سعید محسنی, سید محمد مهدی قبولی درافشان
بازدید: 140
بازدید: 139

بررسی تاثیر شوک‌های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم در ایران

حسین مهرابی بشرآبادی, حبیبه شرافتمند, علی اکبر باغستانی
بازدید: 255