پژوهشی

تأثیر تجدید ساختار بر بهره وری در صنعت برق ایران

محمد رضا لطفعلی پور, اعظم ذبیحی, محمد علی شعبانی
بازدید: 149
بازدید: 135
بازدید: 545

تعیین مزیت نسبی تولید کلزای آبی در استان چهارمحال‌وبختیاری

مصطفی عمادزاده, روح اله همتی نیا, محمد صیادی
بازدید: 149