نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه شیراز

3 دانشگاه آزاد شیراز

چکیده

اهمیت صادرات غیر نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم، مورد بررسی قرار می گیرد. از طرفی شناخت و میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی می تواند به رشد صادرات کمک کند. بنابراین، در این مقاله با استفاده از سیستم معادلات همزمان1 (2SLS) و آمار سری زمانی سال‌های (1388 -1350) به بررسی عوامل موثر و تعیین کننده صادرات غیر نفتی ایران پرداخته شده است.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که درآمد جهانی و نرخ ارز حقیقی تاثیر مثبت و معنی داری بر تقاضای صادرات داشته اند هم چنین سرمایه گذاری زیر ساختی دولت دارای تاثیر مثبتی بر عرضه صادرات است. از طرفی به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مازاد تقاضای داخلی هرچند از لحاظ آماری تاثیر معنی داری بر عرضه صادرات نداشته‌اند ولی ضرایب آن‌ها به ترتیب مثبت و منفی به دست آمده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective Factors of Non Oil Export in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahmood Hooshmand 1
  • Mohammad Daneshnia 2
  • Zahra Abdollahi 3
  • Zohreh Eskandaripour 1

چکیده [English]

The importance of non oil export and it’s role in economic deuelopment of Countnies , has been considered as value subject for a long time. More over , understanding and the rate of effect factors on non oil export may help export development . Therefore in this study Withy using 2SLS and statistic from (1971-2009), it had assessed the effective factor in the Iranian non oil export .
We have shown that, the world’s income and real currency echange rate have a positive and significant effect on export demand. Governmental fundamental investment also has a positive effect in the non oil export .Although foreign direct investment and excess internal demands not have a significant effect on export, they show a positive and a negative coefficient, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non Oil Export
  • Governmental Fundamental Investment
  • 2SLS
  • Iranian economy