1. تعدیل مدل پیش بینی دستکاری سود با تاکید بر متغیر های محیطی و روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های فرا ابتکاری

حسین عسگری آلوج؛ محمد رضا نیکبخت؛ غلامرضا کرمی؛ منصور مومنی

دوره 27، شماره 20 ، پاییز و زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.22067/mfe.2021.68842.1028

چکیده
  سود یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی بوده و دستکاری سود هم یکی از چالشهای اساسی کارائی بازار می باشد که محققین اغلب برای پیش بینی دستکاری سود از داده های حسابداری استفاده می کنند درحالیکه داده های غیر حسابداری هم نقش بسزائی در پیش بینی دستکاری سود دارند.این پژوهش به توسعه مدل بنیش با متغیرهای غیر‎‌‌ حسابداری شامل عدم تقارن ...  بیشتر