دکتر علی جهانخانی## استاد/ دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی دکتر احمد جعفری صمیمی## استاد/ دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران دکتر سیاوش دهقانیان## استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد دکتر علیرضا رحیمی بروجردی ## استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دکتر محمد علی فلاحی ## دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد دکتر احمد مجتهد## استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی دکتر محمد‌حسین مهدوی‌عادلی## دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد دکتر محمود هوشمند## دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد