• نام : محمد کدخدایی
  • آدرس پستی : مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد - دفتر مجله اقتصاد پولی، مالی
  • بخش یا واحد: مدیر اجرایی
  • تلفن 051-38806308
  • فاکس 38829584- 051 - 0098