بانک
اثر تعدیل گری قدرت مدیرعامل بر رابطه بین شکنندگی سیستم بانکی و واگرایی نرخ بهره

سیمین راجی زاده

دوره 30، پاییز و زمستان 1402 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.80993.1280

چکیده
  میزان قدرت مدیرعامل برای تصمیم‌گیری‌های کلان یک سازمان می‌تواند تأثیر مستقیمی بر عملکرد آن داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیل گری قدرت مدیرعامل بر رابطه بین شکنندگی سیستم بانکی و واگرایی نرخ بهره می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌ها از گزارشات هیئت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران و صورت‌های ...  بیشتر