اقتصاد پولی مالی
بررسی رابطه بین ریسک تجاری و حجم گشایش اعتبار اسنادی در تجارت بین‌الملل ایران رهیافت رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم

فرزانه صادقی گورابی؛ صالح قویدل؛ میرحسین موسوی

دوره 30، بهار و تابستان 1402 ، مرداد 1402، ، صفحه 348-378

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.78157.1222

چکیده
  یکی از مهم­ترین دغدغه­های بازرگانان در تجارت بین­الملل، انتخاب روش مناسب تأمین مالی و انتقال وجه است. بر اساس مبانی نظری، میزان ریسک تجاری کشورهای طرف معامله، تأثیر بسزایی در انتخاب هر یک از این ابزارها دارد و بین حجم گشایش اعتبار اسنادی و ریسک تجاری، رابطۀ U معکوس وجود دارد. پژوهش موجود تلاش می­کند ارتباط بین این دو متغیر را ...  بیشتر