ارزش گذاری شرکت ها
بررسی نقش تعدیل‌گر فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارش‌های سالانه با رویکرد پویا

اکرم تفتیان؛ مجید سرایانی

دوره 30، بهار و تابستان 1402 ، مرداد 1402، ، صفحه 261-290

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.78922.1236

چکیده
  مروری بر مطالعات انجام‌شده در زمینه تأثیر احساس ریسک بر بازار سهام نشان می‌دهد که مطالعه جامعی برای بررسی تأثیر فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارش‌های سالانه انجام‌نشده است؛ بنابراین، هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل­گر فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارش‌های سالانه است. متغیر وابسته ...  بیشتر