دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

نقش بانک مرکزی در ایجاد سیکل‏های تجاری در اقتصاد ایران

ابراهیم گرجی بندپی; فرزانه انواری رستمکلائی
تعداد مشاهده : 107 صفحه 1-32 PDF
تعداد مشاهده : 51 صفحه 51-76 PDF

بررسی سرایت نوسان بین بازارهای بورس ایران، هند و ترکیه با استفاده از مدل گارچ بک

زهرا نصراللهی; راضیه طیبی; آزاده فتوت; زهره اسکندری پور
تعداد مشاهده : 100 صفحه 77-92 PDF
تعداد مشاهده : 36 صفحه 159-200 PDF
تعداد مشاهده : 131 صفحه 225-250 PDF

بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول در ایران (دوره زمانی1338-1392)

زینب قبائی آرانی; بهرام سحابی; لطفعلی عاقلی کهنه شهری
تعداد مشاهده : 108 صفحه 251-274 PDF