فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی

سعید کریمی پتانلار; احمد جعفری صمیمی; جلال منتظری شورکچالی

مطالعه نقش توسعۀ مالی بر نحوۀ اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اَشکال مختلف سرمایه در ایران

فرزانه احمدیان یزدی; مسعود همایونی فر; محمدحسین مهدوی عادلی; محمدعلی فلاحی; سید محمد حسینی

بررسی تأثیر تجربه پس‌انداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد

پروین تشکری صالح; مهدی خداپرست مشهدی; مهدی فیضی

بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتی

ناهید رجب زاده مغانی; محمد علی فلاحی; مهدی خداپرست مشهدی

بررسی توابع واکنش بانک مرکزی با استفاده از قاعده تیلور

کیومرث سهیلی; شهرام فتاحی; مهناز سرخوندی

مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در ادوار تجاری

مریم دولو; فاطمه بسطامی; محمدحسین میرزا علی طهرانی