فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

بررسی اثر بالاسا- ساموئلسون در ایران

صالح قویدل; مهدی فتح آبادی; حمیده رادفر

بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

مهدی خداپرست مشهدی; محمدعلی فلاحی; ناهید رجب زاده مغانی

عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران

مرتضی جعفرزاده نجار; احمد صباحی

آزمون درونزایی پول در اقتصاد ایران

جواد عرب‌یارمحمدی; علیرضا عرفانی

بررسی تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانک ها

مجتبی پوستین چی; حسن تحصیلی; مصطفی کریم زاده