لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی

علمی

برآورد تابع تقاضای پول در ایران با رویکرد مدل‌های تصحیح خطا و هم جمعی

منصور خلیلی عراقی, حسین عباسی نژاد, یزدان گودرزی فراهانی
بازدید: 90

رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت

محمد رضا شورورزی, هادی قوامی, حمید حسین پور
بازدید: 44
بازدید: 32

بررسی علیت و انتقال نوسانات بین بازار آنی وآتی نفت خام: ( مطالعه موردی بازار نایمکس)

مریم كشاورزیان, حسین راغفر, ناصر خیابانی, سید احمد رضا جلالی نائینی
بازدید: 15