دریافت نسخه XML این شماره

علمی

علمی

برآورد تابع تقاضای پول در ایران با رویکرد مدل‌های تصحیح خطا و هم جمعی

منصور خلیلی عراقی; حسین عباسی نژاد; یزدان گودرزی فراهانی

رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت

محمد رضا شورورزی; هادی قوامی; حمید حسین پور

بررسی علیت و انتقال نوسانات بین بازار آنی وآتی نفت خام: ( مطالعه موردی بازار نایمکس)

مریم كشاورزیان; حسین راغفر; ناصر خیابانی; سید احمد رضا جلالی نائینی