دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

بررسی کارایی بازار نفت ) مطالعه موردی اوپک(

شهرام فتاحی; معصومه ترکمان احمدی