این مجله منشعب از مجله دانش و توسعه است که آخرین جلد آن، شماره 34 (ویژه اسفند 89 ) میباشد که پس از مدت 17 سال انتشار، با توجه به تصویب کمیسیون محترم بررسی نشریات علمی کشور، از این تاریخ به صورت سه شماره جدید (اقتصاد پولی مالی- اقتصاد و توسعه منطقه ای - و دانشنامه حقوق اقتصادی) منتشر خواهد شد .


دریافت نسخه XML این شماره