لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی ایران

محمود هوشمند, محمد دانش نیا, زهرا عبدالهی, زهره اسکندری پور
بازدید: 321

تأثیر نابرابری درآمد بر مصرف بخش خصوصی (مطالعه موردی کشورهای منطقه منا )

بهزاد سلمانی, حسین اصغرپور, علی دهقانی, مجید فشاری
بازدید: 42

بررسی تغییرات کارائی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد

مهدی خداپرست مشهدی, مصطفی سلیمی‌فر, میثم طاهریان
بازدید: 15
بازدید: 55

اشتغال غیررسمی و رقابت پذیری صنایع با فناوری پایین

محسن رنانی, سید کمیل طیبی, شیرین اربابیان
بازدید: 10