لازم به ذکر است که: مجله دانش و توسعه، بر اساس درخواست مدیریت محترم و تایید اعضای هیات تحریریه و متعاقب آن، تایید کمیسیون محترم بررسی نشریات علمی ایران، بایستی که از ابتدای سال 1390 به سه عنوان جدید (اقتصاد پولی، مالی - اقتصاد و توسعه منطقه ای و دانشنامه حقوق اقتصادی ) تغییر نام داده و به چاپ برسد و با توجه به زیاد بودن مقالاتی که تا این زمان در ردیف چاپ قرار دارند، اعضای محترم هیات تحریریه با جلب توافق معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، تصمیم به چاپ این ویژه نامه گرفتند تا حد اقل تعدادی از مقالات فوق الذکر را که آماده انجام بودند، به چاپ رسانده باشند.


دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی ایران

محمود هوشمند; محمد دانش نیا; زهرا عبدالهی; زهره اسکندری پور

بررسی تغییرات کارائی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد

مهدی خداپرست مشهدی; مصطفی سلیمی‌فر; میثم طاهریان

اشتغال غیررسمی و رقابت پذیری صنایع با فناوری پایین

محسن رنانی; سید کمیل طیبی; شیرین اربابیان