لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

اقتصاد غیررسمی در ایران و اثر تورم بر آن

مصطفی سلیمی فر, محمد کیوانفر
بازدید: 52
بازدید: 10

بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود

مهدی مرادی, محمدعلی فلاحی, محسن کامی
بازدید: 148

مفهوم و آثار بطلان‌نسبی

سعید محسنی, سید محمد مهدی قبولی درافشان
بازدید: 12
بازدید: 11

بررسی تاثیر شوک‌های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم در ایران

حسین مهرابی بشرآبادی, حبیبه شرافتمند, علی اکبر باغستانی
بازدید: 62