دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود

مهدی مرادی; محمدعلی فلاحی; محسن کامی

مفهوم و آثار بطلان‌نسبی

سعید محسنی; سید محمد مهدی قبولی درافشان

بررسی تاثیر شوک‌های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم در ایران

حسین مهرابی بشرآبادی; حبیبه شرافتمند; علی اکبر باغستانی