دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

تأثیر تجدید ساختار بر بهره وری در صنعت برق ایران

محمد رضا لطفعلی پور; اعظم ذبیحی; محمد علی شعبانی

تعیین مزیت نسبی تولید کلزای آبی در استان چهارمحال‌وبختیاری

مصطفی عمادزاده; روح اله همتی نیا; محمد صیادی