نشریه های علمی انتشارات

خوانندگان محترم مجله جهت برقراری اشتراک ، بایستی بابت هر شماره، مبلغ 30000 ریال ( برای دانشجویان 10000 ریال) به حساب عواید اختصاصی دانشکده علوه اداری و اقتصادی حساب شماره 425299212 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه فردوسی، واریز و فیش آنرا به آدرس دانشکده ویا ایمیل مجله ارسال نمایند .