اطلاعات نشریه

دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه سابق)

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر محمد طاهر احمدی شادمهری
سردبیر: دکتر محمود هوشمند
شاپا چاپی: ۲۲۵۱-۸۴۵۲
شاپا آنلاین: ۲۲۵۱-۸۴۵۲
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۳۰۸
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی - پژوهشی

پژوهشی

پژوهشی
بازدید: 237
بازدید: 83

تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی

بهنام الیاس پور, محمدطاهر احمدی شادمهری, محمدرضا لطفعلی پور, محمدعلی فلاحی
بازدید: 62
بازدید: 79

ارزیابی تاب¬آوری سیستم بانکی ایران و عوامل مؤثر بر آن

میثم امیری, محمد جواد محقق نیا, علی بالاوندی
بازدید: 157