اطلاعات نشریه

دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه سابق)

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر محمد طاهر احمدی شادمهری
سردبیر: دکتر محمود هوشمند
شاپا چاپی: ۲۲۵۱-۸۴۵۲
شاپا آنلاین: ۲۲۵۱-۸۴۵۲
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۳۰۸
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی - پژوهشی

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

نقش بانک مرکزی در ایجاد سیکل‏های تجاری در اقتصاد ایران

ابراهیم گرجی بندپی; فرزانه انواری رستمکلائی

بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول در ایران (دوره زمانی1338-1392)

زینب قبائی آرانی; بهرام سحابی; لطفعلی عاقلی کهنه شهری