نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۲۳, شماره. ۱۲,(۱۳۹۵): دوفصلنامه اقتصاد پولی مالی پاییز وزمستان ۱۳۹۵

عنوان مقاله: بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران


صفحات: 1-18

DOI: 10.22067/پ م.v23i12.40011

چکیده
بخش خدمات یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که به دلیل فراهم نمودن بستر لازم برای رشد شتابان اقتصادهای ملی، از یک سو موجب توسعه علم و فناوری و از سوی دیگر تجمیع و انباشت مهارت‌ها و سرمایه‌های انسانی گردیده است و درنهایت به‌عنوان موتور رشد سایر بخش‌های اقتصادی عمل می‌کند. ازجمله مهم‌ترین سیاست‌های کلان اقتصادی که در راستای ایجاد رشد تولید بخش‌ها اعمال می‌شوند، سیاست‌های پولی و مالی هستند. در این مطالعه، تأثیر سیاست‌های پولی (حجم نقدینگی) و مالی (مخارج دولت) بر تولید بخش خدمات، با استفاده از داده‌های سالانه طی دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۳ بررسی شده است. در این راستا از مدل خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی و رهیافت آزمون کرانه‌ها استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت و بلندمدت هر دو سیاست پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات تأثیرگذارند و تأثیر آن‌ها در بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت است.

کلمات کلیدی:   سیاستهای پولی و مالی؛ ارزش افزوده بخش خدمات؛ مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی؛ رهیافت آزمون کرانه ها

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 398

بازدید: 406

تاریخ دریافت: 1393/07/12 , تاریخ پذیرش: 1395/11/03 , تاریخ انتشار: 1395/11/04

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )