نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۲۳, شماره. ۱۲,(۱۳۹۵): دوفصلنامه اقتصاد پولی مالی پاییز وزمستان ۱۳۹۵

عنوان مقاله: تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


صفحات: 19-44

DOI: 10.22067/پ م.v23i12.35443

چکیده
معاملات با اشخاص وابسته در رسوایی‌های مالی بازار بورس به‌عنوان یکی از کانون‌های نگرانی است؛ به‌گونه‌ای که استفاده هدفمند از این معاملات و عدم افشا یا کافی نبودن افشای آن‌ها از عوامل سقوط شرکت‌ها بوده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش بر دو نوع معامله با اشخاص وابسته تمرکز شده است: فروش مواد و کالا و فروش دارایی‌های ثابت به اشخاص وابسته. بدین منظور ۱۶۴ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته‌اند. فرضیه‌های تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه آزمون شده‌اند و روش تخمینی برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق در رگرسیون چندگانه، روش داده‌های تابلویی با اثرات ثابت است. نتایج پژوهش نشان می دهد مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام در شرکت‌هایی که دارای معاملات با اشخاص وابسته از نوع فروش موجودی مواد و کالا هستند، کاهش یافته است. همچنین معاملات با اشخاص وابسته از نوع فروش دارایی ثابت تأثیر مشخصی بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌ها ندارد.

کلمات کلیدی:   معاملات با اشخاص وابسته; مربوط بودن سود;ارزش بازار سهام;فروش مواد و کالا; فروش دارایی های ثابت

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 476

بازدید: 262

تاریخ دریافت: 1393/03/01 , تاریخ پذیرش: 1395/11/04 , تاریخ انتشار: 1395/11/04

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )