نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد - دفتر مجله اقتصاد پولی، مالیتماس اصلی

مدیر اجرایی: محمد کدخدایی
دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
مشهد - میدان آزادی - دانشگاه فردوسی - دانشکده اقتصاد - دفتر مجله اقتصاد پولی، مالی .
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۳۰۸
فاکس: ۰۵۱-۳۸۸۰۷۳۹۴
ایمیل: danesh24@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

محمد کدخدایی
تلفن: ۰۵۱۱۸۸۰۶۳۰۸
ایمیل: danesh24@um.ac.ir